นครพนม-เกษตรนครพนม ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อการค้า พัฒนาการสู่แปรรูปเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน


วันนี้ (26 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม (หนองแสง) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชุมพล แย้มวิจิตรจรรยา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อการค้าและพัฒนาสร้างเครือข่ายและการแปรรูปสมุนไพร รุ่นที่ 2 ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมกว่า 90 ราย เพื่อเป็นถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการค้า และการพัฒนาการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน เกิดทักษะในการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งยังเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างมั่นคง
นายชุมพล แย้มวิจิตรจรรยา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม ได้เห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะการส่งเสริมในการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อการค้าและพัฒนาสร้างเครือข่ายและการแปรรูปสมุนไพร ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรที่มีความสนใจในการผลิตพืชสมุนไพรเข้าร่วมโครงการ พร้อมคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม กลุ่มละ 15 ราย มีพื้นที่จำนวน 1 ไร่ โดยแบ่งออกเป็นจำนวน 3 รุ่น ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการผลิตพืชสมุนไพร เพื่อให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภค จากกระแสความใส่ใจสุขภาพของคนในปัจจุบัน และต้องการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ทำให้เกิดความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรประเภทต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพอย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เป็นอาหาร ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา ส่งผลให้มีความต้องการพืชสมุนไพรจึงมีเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น การผลิตที่มีคุณภาพตั้งแต่ในแปลงจนถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่เกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพรส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ตั้งแต่การปลูก การดูแลไปจนถึงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติตามระบบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ และการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ทำให้ผลผลิตยังมีคุณภาพไม่ตรงตามที่ความต้องการของตลาด เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงต้องมีการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพรมีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรของตนเอง สามารถใช้กระบวนการที่มีคุณภาพทำให้ผลผลิต ที่ได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต รวมถึงสามารถหาช่องทางการตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพต่อไป

นายชุมพล แย้มวิจิตรจรรยา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เปิดเผยเพิ่มว่า สิ่งสำคัญในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสมุนไพร เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและประโยชน์ของสมุนไพร โดยปกติแล้วคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีความผกผันกับเวลา คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาเพิ่มมากขึ้น การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมจะทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นคงสภาพอยู่ได้นาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตที่อยู่ห่าง ไกลจากผู้บริโภค การแปรรูปเพื่อการเก็บรักษายิ่งมีความสําคัญมากขึ้น อีกทั้งยังเพื่อเปลี่ยนลักษณะของผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมในเชิงการค้า หรือการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ และช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ซึ่งหากกลุ่มเกษตรกรมีการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพแล้วการนำพืชสมุนไพรมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคที่มีความสนใจด้านการใช้สมุนไพรจะได้สมุนไพรที่ปลอดภัยไปใช้และช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ภาพ /ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม