ขอนแก่น – พัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา นายบุญสุข โสภาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลสะท้อนผลจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (Teacher school Quality Program : TSQP) จากคณะวิจัย ประกอบ รศ.ดร. พิณสุดา สิริธรังศรี หัวหน้าโครงการวิจัย ดร.สุวิทย์,ดร.อรทัยมูลคำ นักวิจัย ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี (ผอ.ศูนย์คณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ผศ.เขม เคนโคก (รก.ผอ.ศูนย์นวัตกรรมศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาครูสำหรับอาเซียน มข.)


การร่วมติดตามประเมินผลโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ (Teacher school Quality Program : TSQP) สนับสนุน ส่งเสริมโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา ให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญ คือ โรงเรียนสามารถพัฒนาตนเองทั้งระบบ (Whole School Approad) ครูมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนรู้ (Active learning) และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในระดับโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน และชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและผู้เรียน (Learning Outcome)


ในการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งนี้ มีผู้บริหารและคณะครู จำนวน 31 ท่านเข้าร่วม จาก 4 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านเม็ง อ.หนองเรือ โรงเรียนการกุศลวัดโพธิ์ทอง เทศบาลดอนโมง และโรงเรียนอนุบาลบ้านสวน อ.ชุมแพ