(ชมคลิป)เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่(Field Day)ประจำปี 2564


ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ด้านการเกษตรผสมผสาน ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2545 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์
โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่(Field Day)ประจำปี 2564 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู นายก อบต.โคกม่วง และเกษตรกรกว่า 150 คนร่วมในพิธีพร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้น

นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในวันนี้เป็นการให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้พร้อมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบดั่งเดิม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตที่รวดเร็วทั่วถึงครบถ้วน และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนา ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตรเช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมทว่า ในการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ได้พิจารณาเห็นว่าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ด้านการเกษตรผสมผสาน ตำบลโคกม่วง ซึ่งมีนายวินัย ชนะบุญ เป็นผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบพร้อมที่จะให้เกษตรกรได้มีโอกาสมาศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมด้วย นอกจากนั้นหน่วยงานในสังกัดยังจัดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในรูปแบบที่หลากหลาย

ทั้ง คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกเกษตรและสหกรณ์คลินิกาธารณสุข คลินิกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร(โดรน) คลินิกยางพารา และอื่นๆพร้อมจัดกิจกรรมเสริมได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ นิทรรศการตามความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูป สินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการนี้ด้วย นายอำพนฯเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวทิ้งท้าย
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู