เลย(ชมคลิป)ธ.ก.ส.เลยเปิด “ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.ช่วยค่าครองชีพประชาชนยุคโควิด”


เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 24 มี.ค. 2564 ที่บริเวณหน้า ธกส.สาขาบ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
นายกมาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการ “ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.”มีน่ายนครชัย แสงมณี นายอำเภอเชียงคาน พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ อรัณยกานนท์ ผกก.สภ.เชียงคาน หัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกร ประชาชน ร่วมโครงการจำนวนมาก
ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์ มาละบุตร ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาบ้านธาตุกล่าวรายงานว่า วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ “ตลาดประชารัฐของดีวิอีชุมชน ธ.ก.ส.” นั้น ด้วยธนาคารได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาชมบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิดของคนในชนบท” มีพันธกิจที่สำคัญ คือ การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม ทางเศรษฐกิจในชุมชน โดยให้ความรู้ และเงินทุนที่คำนึงถึงคุณค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ธนาคารได้รับมอบภารกิจจากรัฐบาลในการจัดทำโครงการตลาดประชารัฐของวิถีชุมชน ธ.ก.ส. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายรัฐบาล พัฒนาตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ที่ไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ทางธนาคารให้การสนับขนุนการจัดพื้นที่สาขา เพื่อนำผลผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม มีการจัดการด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป
โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าในชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรลูกค้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย มีสถานที่จำหน่ายสินค้า เป้าหมาย ลูกค้า ธ.ก.ส. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่อำเภอเชียงคาน ปริมาณผลผลิต พืชผักสวนครัว ผลไม้ตามฤดูกาล อาหาร ขนมและเครื่องดื่ม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นการส่งเสริมการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคาร ในการจัดโครงการ “ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.” โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกรที่ให้ความร่วมมือ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย