มุกดาหาร(ชมคลิป)จัดกิจกรรมจิตอาสาส่งมอบฝายมีชีวิต


จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาส่งมอบฝายมีชีวิต เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ที่บริเวณห้วยมะแฟน หมู่ที่ 6 บ้านจอมมณีเหนือ ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายวีระชัย นาคมาศ (นาก-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม จิตอาสาส่งมอบฝายมีชีวิต เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563โดยมีส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานพร้อมด้วยพี่น้องประชาชน ชาวบ้านจอมมณีเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
ซึ่งทั้งนี้ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดมุกดาหารโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดมุกดาหารจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนน้องชาวตำบลดงมอน จัดทำโครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝ่ายชะลอน้ำ ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการก่อสร้างฝ่ายมีชีวิตบริเวณลำห้วยมะแฟน บ้านจอมมณีเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหารเพื่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น ฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สำหรับส่วนประกอบสำคัญของตัวฝายมีชีวิต ประกอบด้วย บันไดนิเวศน์ อยู่ด้านหน้าและด้านหลังฝาย แก้ปัญหาการตื้นเขินที่หน้าฝายได้ ตลอดจนสัตว์น้ำทุกชนิดสามารถผ่านตัวฝายได้ ส่วนตัวฝายกั้นน้ำ ใช้วัสดุธรรมชาติ คือ ทราย ขุยมะพร้าว มูลสัตว์ ผสมเข้ากันและบรรจุใส่กระสอบวางเรียงซ้อนกันเพื่อให้เป็นกำแพงกั้นชะลอน้ำ และในส่วนลำไผ่ เป็นตัวโครงปักฝังลงไปในลำคลองเสมือนเสาเข็มเป็นแนวผูกด้วยเชือกยึดโยงกระสอบที่กั้นน้ำไว้แข็งแรง ทั้งนี้ฝายมีชีวิต” เป็นทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นนวัตกรรมฝายที่ยกระดับน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งยังช่วยฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์ป่าไม้ ด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร