ศรีสะเกษ-รองพ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ยกระดับเครื่องประดับอีสานใต้ ก้าวไกลโกอินเตอร์


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ยกระดับเครื่องประดับอีสานใต้ ก้าวไกลโกอินเตอร์ โดยมี น.ส.วาสนา อยู่ดี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ นำผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จากจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี เข้าร่วมสัมมนาด้วยจำนวนกว่า 50 คน
นายอนุรัตน์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ยกระดับเครื่องประดับอีสานใต้ ก้าวไกลโกอินเตอร์ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย เป็นสินค้าที่ติดอันดับหนึ่งใน 3 รายการ สินค้าส่งออกหลักที่ทำรายได้เข้าประเทศ ก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกือบ 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ 1 ล้านล้านบาท ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็น SMEs กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศกว่า 12,500 แห่ง และกิจการในครัวเรือนอีกจำนวนมาก มีการจ้างงานตลอด ห่วงโซ่อุปทานนับล้านคน รวมแรงงานทั้งในและนอกระบบ
นอกจากนี้ ยังมีส่วนในการสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างและกระจายรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอยู่ไม่น้อย โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการฝึกอบรมพัฒนาทั้งรูปแบบสินค้า เทคนิคการผลิต และการตลาด นำเอกลักษณ์ของภูมิภาคที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นจุดขาย ซึ่งมีเป้าหมายต่อยอดด้านเทคนิคการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างแบรนด์ รวมถึงเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน