อุบลราชธานี-อำเภอเดชอุดม มอบโถส้วมให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ


วันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดมเป็นประธานในพิธีส่งมอบโถส้วมแบบนั่งราบให้กับครัวเรือนผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามโครงการเปลี่ยนโถส้วมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ(นั่งสุข ลุกสบาย) สนับสนุนโดยน้องใหม่จุฬาฯ 2513 ร่วมมือกับสมาคม/ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯประจำจังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่สาธารณสุขอำเภอเดชอุดมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อนำไปมอบให้ผู้สูงอายุผู้พิการในพื้นที่อำเภอเดชอุดมจำนวน 50 ครัวเรือน พร้อมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการเปลี่ยนโถส้วมแบบนั่งราบ จำนวน 25,000 บาท โดยมีสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รองนายกกิ่งกาชาดและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดมและประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน