นครพนม(ชมคลิป)สปข.2 สำรวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความต้องการ จากบริการของสื่อกรมประชาสัมพันธ์ (เฉพาะสื่อวิทยุและสื่อออนไลน์)


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จังหวัดนครพนม นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ทำกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความต้องการ จากบริการของสื่อกรมประชาสัมพันธ์ (เฉพาะสื่อวิทยุและสื่อออนไลน์) ในโรงเรียน จากตัวแทนเยาวชนที่เป็นสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน อายุระหว่าง 16-22 ปี และคณะครูอาจารย์จากสถานศึกษาในพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย นครพนม มุกดาหาร บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญและอุบลราชธานี โดยก่อนการสำรวจจะมีการอธิบายแล้วสร้างการรับรู้ให้ทุกคนได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ก่อน จากนั้นจึงจะให้ตอบแบบสอบถามว่าชอบหรือไม่ชอบในส่วนใด และอยากให้กรมประชาสัมพันธ์ทำอะไร หรืออยากจะมาทำอะไรร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชน
โดยผู้ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้รับรู้ถึงการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์แล้ว ยังจะได้ฝึกทักษะในการจัดรายการวิทยุและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (คลิปวีดีโอ) ด้วยแอพพิคเคชั่นมือถือ รวมถึงได้รับการปลูกจิตสำนึกในการทำความดีละเว้นความชั่ว จากพลเอก ศรุต นาควัชระ กรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณลสูลานนท์ อีกด้วย