ขอนแก่น-‘เรียนก่อน จบก่อน’ มข. เดินหน้าเปิดมิติใหม่การศึกษา  เปิดหลักสูตร Pre-degree เรียนล่วงหน้า ป.โท (KKBE PRE M)

‘เรียนก่อน จบก่อน’ มข. เดินหน้าเปิดมิติใหม่การศึกษา  เปิดหลักสูตร Pre-degree เรียนล่วงหน้า ป.โท (KKBE PRE M)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก มีบทบาทหน้าที่ในการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืน โดยบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด KKU Transformation ได้มีการกำหนดทิศทางในการบริหารมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสรีภาพทางความรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้ซึ่งรวมไปถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลสู่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน และประชาชน ซึ่งมีแนวคิดหลัก คือ พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm Curriculum) ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) และเน้นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) โดยเน้นให้มีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่เพียงพอ ปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เน้นทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต และที่สำคัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งหวังที่จะสร้างหลักสูตรสำหรับประชาชนเพื่อรองรับเทคโนโลยีในการทำงานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยจัดการเรียนรู้เป็นชุดวิชา ซึ่งมีทั้งที่ต้องการปริญญา (Degree) และไม่ต้องการปริญญา (Non-Degree) สามารถเรียนรู้ในหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัยและการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งสามารถเรียนได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกคน มีระบบให้ผู้เรียนสามารถสะสมชุดวิชาเพื่อรับปริญญาในภายหลังได้

  “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปรับตัวของการศึกษารูปแบบใหม่ ที่เน้นการบูรณาการเรียนรู้และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสะสมหน่วยกิต (Credit bank) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้สามารถเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาโท โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ขณะที่กำลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) สามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลาการศึกษาน้อยลง”

ทางด้านรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า ในการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา (แบบรายวิชา) ภายใต้โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพทางด้านบริหารธุรกิจโดยความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะนิติศาสตร์ และ หอการค้าจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) แบบสะสมหน่วยกิต (Credit bank) ในหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา (แบบรายวิชา) หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษานิติศาสตร์ได้มีโอกาสเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาโท ในวิชาด้านบริหารธุรกิจ คู่ขนานวิชาด้านกฎหมาย นับว่าเป็นบริบทใหม่ของการศึกษาไทย ที่ได้มีการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกัน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (KKBS Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรเรียนปริญญาโทแบบสะสมหน่วยกิต KKBS PRE – MASTER DEGREE โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม ซึ่ง เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไปสามารถมาพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่  (New Entrepreneur) และการสร้างธุรกิจเริ่มต้น (Startup) พร้อมรับประกาศนียบัตรสามารถนำไปเทียบโอนปริญญาบัตร ในระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวภายใต้โครงการ “ผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งเกิดด้วยความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะนิติศาสตร์ และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยเล็งเห็นความจำเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้กับนักกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแผนการเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรรวมทั้งสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับรูปแบบของหลักสูตร โดยลักษณะการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้น เป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ที่มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชา เน้นการเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงจากภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 5 รายวิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต ได้แก่ วิชาภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การสำหรับผู้ประกอบการ, วิชาการเงินผู้ประกอบการและการบัญชีบริหาร, วิชาการจัดการกลยุทธ์ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ, วิชาสัมมนาทางการเป็นผู้ประกอบการ พาณิชย์นและนวัตกรรม และวิชาการสร้างธุรกิจใหม่   

  สำหรับผู้ที่ที่สนใจศึกษาต่อในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น(KKBS Lifelong Learning) ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ ดำเนินการเปิดหลักสูตรแบบแบบสะสมหน่วยกิต (Credit bank) แล้วจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ โครงการเรียนรู้ล่วงหน้าแบบสะสมหน่วยกิต ระดับ ป. ตรี KKBS PRE B (BACHELOR DEGREE)

และ หลักสูตรเรียนปริญญาโทแบบสะสมหน่วยกิต KKBS PRE M  (MASTER DEGREE) สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://kkbs.kku.ac.th หรือที่คุณรุ่งทิพย์  ขุลีลังก์ โทรศัพท์ 0 4320 2401 ต่อ 48037 อีเมล์ rungkh@kku.ac.th