กาฬสินธุ์(ชมคลิป)หนุนเงิน 8 แสนสร้างอาชีพสตรีสู้โควิดรอบใหม่


กลุ่มสตรีอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้  หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ ด้านพัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เผย เขียนโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  วงเงินกว่า 1.6  ล้านบาท แต่ได้รับการจัดสรรเพียง  50%  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิชัย ฤทธิหาร พัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่กลุ่มสตรีอำเภอเมือง ได้เขียนโครงการเข้ามาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการสร้างงาน  สร้างรายได้ จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีจำนวนมากถึง 19 โครงการ เช่น โครงการสวนสมุนไพรนวดแผนไทย ตัดเย็บแปรรูปผ้า แปรรูปมะพร้าว เลี้ยงโค เลี้ยงสุกร เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา และแปรรูปปลา วงเงิน 1,639,700 บาท

นายวิชัย กล่าวอีกว่า เนื่องจากในช่วงนี้  ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนอาชีพสตรีเพียง 800,000 บาท หรือ 50% ของจำนวนที่ขอกู้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เป็นประธาน และมีนางจงกลนี  เกียรติดำเนินงาม เป็นประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จึงได้ร่วมกัน พิจารณาอนุมัติโครงการ  โดยยึดหลักความเอื้ออาทร และเสมอภาค เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณได้มีอยู่อย่างจำกัด และไม่เพียงพอต่อความต้องการ

นายวิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยเหลือกับสตรี ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ ทางกองทุนฯ ยังได้พิจารณาปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้  จากเดิมร้อยละ 7.50 บาทต่อปี เหลือร้อยละ 0.10 บาทต่อปี ทั้งนี้ เพื่อลดภาระ และบรรเทาความเดือดร้อน  ที่จะช่วยให้สตรีมีอาชีพ มีรายได้ และก้าวข้ามวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ดังกล่าว