หนองบัวลำภู-สมยศฯนั่งแท่นประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู บัวแพงฯและสุพลฯนั่งรอง

สมยศฯนั่งแท่นประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู บัวแพงฯและสุพลฯนั่งรองขณะที่หนูนาฯนั่งเลขานุการสภาฯหลังผู้ว่าฯศิวพรเปิดการประชุมสภา อบจ.หนองบัวลำภู ครั้งแรกหลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 14 มค.ที่ผ่านมา.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งแรกภาย หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีนายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และ ส.อบจ.อีก 30 คนได้รับการรับรองในคราวเดียวกันด้วย และเพื่อให้การดำเนินกิจการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู สามารถแถลงนโยบายและปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนสำคัญเร่งด่วนของประชาชนในท้องถิ่นได้ทันการณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จึงจัดให้มีการประชุมสภานัดแรกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ที่กำหนดให้สมาชิกประชุมสภาครั้งแรก ภายใน 15 วันนับแต่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกครบจำนวนแล้ว
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จึงจำเป็นต้องเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จากนั้นที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ปฏิญาณตนตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติองค์การส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู รองประธานสภา และเลขานุการสภาท้องถิ่น
ซึ่งที่ประชุมสภาได้มติเห็นชอบให้นายสมยศ อุประ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอศรีบุญเรือง อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อีกสมัย ในขณะที่ประชุมเลือกนางบัวแพง มุกขะกัง ส.อบจ.หนองบัวลำภู เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอศรีบุญเรือง เป็นรองประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู คนที่ 1 นายสุพล แก้วปัญญา ส.อบจ.หนองบัวลำภู เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอโนนสัง เป็นรองประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู คนที่ 2 และนายหนูนา คำมณีจันทร์ ส.อบจ.หนองบัวลำภู เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู หลังจากนั้น ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีต่อประธานสภาและรองประธานสภาตามลำดับ
จากนั้นนายสมยศ อุประ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและสมัยประชุมวิสามัญสมัยแรกของปีถัดไป และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โดยกำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 18 มกราคม 2564 เพื่อ นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จะได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ตามแผนงาน/โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2564 ต่อไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู