หนองคาย เรือนจำจังหวัดหนองคาย(ชมคลิป)ปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง


เมื่อวันที่ 4 ม.ค.64 ที่ เรือนจำจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/1 หลักจากเปิดฝึกอบรมมาแล้ว ในระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” เป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน และสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กสามารถดำเนินการปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ให้พอกิน พออยู่ พอใจ พอร่มเย็น โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ และแก้ปัญหาจริง ซึ่งในการฝึกอบรมได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และการสรุปประเมินผล มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมจำนวน 134 คน แยกเป็นผู้ต้องขังคนไทย 104 คนและเป็นผู้ต้องขังชาวต่างชาติ 30 คน :ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย