ขอนแก่น-สพป.ขอนแก่นเขต 5 ประชุมออนไลน์ผู้บริหารโรงเรียน ต่อสู่โควิด – 19

นายยงยุทธ  พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต เขต 5 ประธานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลประทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหรือผุ้แทนจากสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบวิดิโอคอนฟาเรนท์

โดยเนื้อหาในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจให้กับสถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการกำหมดมาตรการการปิดสถานศึกษาโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงศึกษาธิการ  การตรวจสอบหรือสแกนกลุ่มเสี่ยง เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง  หากพบการผิดปกติและให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานเขตได้จัดทำไว้ให้ โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มรายงานดังกล่าวตามคิวอาร์โค้ดที่แจ้งให้โรงเรียนทราบ  ส่วนการเตรียมการจัดการเรียนการสอนหากไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนวางแผนเตรียมการให้พร้อมโดยสามารถจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เช่น การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV  การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  ผ่านแอพพลิเคชั่น อินเตอร์เน็ต และสื่อออนไลน์ต่างๆ  ซึ่งคู่มือและรายละเอียดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้แจ้งเป็นเอกสารผ่านทางระบบเรียบร้อยแล้ว

นายคงฤทธิ์  ศีลคุณ  อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น