นครพนม-เอกชนมอบชุด PPE 50 ชุด ให้โรงพยาบาลนครพนม สู้ภัยโควิด-19


วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายแพทย์นิรันดร์ ทวีกุล เภสัชกรฐากรู ทวีกุล ร้านสว่างฟาร์ม่า นครพนม มอบชุด PPE ทางการแพทย์ ชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 50ชุด มูลค่า 30,000บาท ให้กับโรงพยาบาลนครพนม เพื่อใช้สู้ภัยโควิด-19 โดยนายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเป็นผู้รับมอบ สำหรับสถานการณ์การเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดนครพนม จากข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 7.00 น. จังหวัดนครพนมไม่พบผู้ติดเชื้อมาแล้ว 261 วัน นับจากวันที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 โดยมีการเก็บตัวอย่างจากผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีการดำเนินการตรวจแล้ว 273 ราย ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด การตรวจผู้ค้าอาหารทะเล ไม่พบเชื้อ 55 ราย อยู่ระหว่างรอผล 22 ราย ส่วนแรงงานต่างด้าวมีการเก็บตัวอย่างไปแล้ว 172 ราย เป็นพม่า 71 ราย แรงงานลาว 79 ราย และกัมพูชา 22 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อแต่อย่างใด
ทั้งนี้จังหวัดนครพนมได้มีการประกาศคำสั่งที่ 4322/2563 เรื่องให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มารายงานตัวเพื่อเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพิ่มเติมจากเดิมที่มีแค่ 2 จังหวัดคือ จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยอง ทำให้ปัจจุบันผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง 5 จังหวัด #ต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ในพื้นที่ ที่ตนเองพักอาศัยโดยทันที
โดยให้กักตัว 14 วัน ณ ที่พักอาศัยและดำเนินการตามกระบวนการควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนด และห้ามมิให้บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดดังกล่าวเข้าพักอาศัยก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจก่อให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ 2539 ทั้งนี้ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 18 แห่งราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม รายงาน