นครพนม พ่อเมืองเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

พ่อเมืองเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 มุ่งลดทั้งอุบัติเหตุทางถนน และคุมโควิด-19

วันที่ 29 ธันวาคม 63 ที่บริเวณหน้าหมวดทางหลวงนครพนม บ.ดอนยานาง อ.เมือง จ.นครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 และปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 และกำหนดช่วงควบคุมเข้มข้นในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563-4 มกราคม 2564
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้จังหวัดและอำเภอใช้กลไกศูนย์อำนวยการป้องกันทุกระดับ ขับเคลื่อนการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เน้นความเข้มงวดการขับขี่ปลอดภัย มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน อีกทั้งเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนตลอดช่วงเทศกาล โดยมีมาตรการควบคุมเข้มข้น ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 บูรณาการสร้างการสัญจรปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ กำหนด 5 มาตรการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ 1.มาตรการด้านการบริหารจัดการ, 2.มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม, 3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ, 4.มาตรการด้านการผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ 5. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 แล้ว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันเหตุร้ายจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ยาเสพติด และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้จังหวัดนครพนมเกิดความสุขในห้วงเทศกาล
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ในการตั้งด่านตรวจตามแนวชายแดนถึงผู้ขับขี่เมาแล้วขับหรือเสพแล้วขับจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ รวมทั้งได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติทุกกรณีเพื่อนำส่งกระทรวงมหาดไทยและหาสาเหตุแก้ปัญหา สำหรับการซ่อมแซม สร้างถนนทุกเส้นทางให้ใส่ไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่าง และห้ามขายสุราให้กับเยาวชนหากพบร้านค้าฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ทั้งยังกำชับถึงข้าราชการไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล /นครพนม รายงาน