นครพนม” รายงานสถานการณ์โควิด ปฏิบัติการเชิงรุก เผยผลตรวจกลุ่มเสี่ยง ไม่มีผู้ติดเชื้อฯ


วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน/ นายอำเภอ ทุกอำเภอ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2563 โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้รายงานภาพรวมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวมทั่วโลก ประเทศไทย และในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดนครพนม
สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 219 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 19 ราย ผู้กักกันในสถานที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 197 ราย คงเหลือติดตาม 1 ราย (สิ้นสุดการติดตาม วันที่ 29 ธันวาคม 63) การเก็บตัวอย่างส่งตรวจผู้กักกัน (Local Quarantine : สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 29 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ 144 ราย ครั้งที่ 2 ไม่พบเชื้อ 84 ราย โดยจังหวัดนครพนมไม่พบผู้ติดเชื้อมาแล้ว 259 วัน (นับจากวันที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายสุดท้ายของจังหวัดนครพนม วันที่ 13 เมษายน 2563)
ในส่วนของการติดตามผู้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีผู้เดินทาง 182 ราย ได้รับการเก็บตัวอย่าง 182 ราย (มาจากพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง 8 ราย) ไม่พบเชื้อ 175 ราย ผู้เดินทางมาจากจังหวัดระยอง 207 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว 10 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 10 ราย ผู้ประกอบการอาหารทะเล 120 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 120 ราย ไม่พบเชื้อ 120 ราย แรงงานต่างด้าว 345 ราย ประกอบด้วย พม่า 71 ราย (เก็บสิ่งส่งตรวจ 71 ราย ผลไม่พบเชื้อ) สปป.ลาว 239 ราย (เก็บสิ่งส่งตรวจ 77 ราย ผลไม่พบเชื้อ) และกัมพูชา 35 ราย (เก็บสิ่งส่งตรวจ 22 ราย ผลไม่พบเชื้อ)
ในด้านข้อสั่งการและมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการเปิดศูน์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข เตรียมระบบและมาตรการทางการแพทย์ แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปิด ARI Clinic คลินิกเฉพาะผู้มารับบริการโรคทางเดินหายใจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลทุกแห่ง สามารถดำเนินการได้) มาตรการการกักตัว HQ (Home Quarantine), LQ (Local Quarantine), ALQ (Alternative Quarantine) และ OQ (Organization Quarantine) การเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา สายด่วน COVID-19 NKP โทร.08 2849 8155 การค้นหากลุ่มเสี่ยง/กลุ่ม การสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการติดตามมาตรการ เน้นย้ำการปฏิบัติตนของประชาชน สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก แนวทางและมาตรการในการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ โดยมีการรณงค์เน้นให้ประชาชนสวมหน้ากาก 100% หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง เลี่ยงที่ชุมชน สแกนไทยชนะ

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม