นครพนม-คิกออฟ ขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้ประชาชน


ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสุขภาพ ปฐมภูมิที่เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ และการดูแลต่อเนื่องได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง นโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” โดยมุ่งเน้นการดูแลที่บ้านและชุมชน เพื่อให้คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน (หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว) ด้วยหลักการ “เข้าถึง ครอบคลุม ต่อเนื่อง” “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” ซึ่งครอบคลุมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา ฟื้นฟูสภาพ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบบริการและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้ประชาชน
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสาวรัชนี เต็มอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนตามนโยบายของขวัญปีใหม่ “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” ณ ห้องประชุมเทพวรมุนี ศูนย์ประชุมสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และในช่วงบ่ายนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมนางพัชรินทร์ ฉลาดธัญญกิจ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดนครพนม ปฏิบัติราชการส่งมอบของขวัญปีใหม่ แด่ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมแนะนำนโยบาย 3 หมอ ให้ประชาชนรู้จักหมอในพื้นที่ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมมีการบันทึกข้อมูล 3หมอ หมอคนที่ 1 อสม.หมอประจำบ้าน 1,203 คน หมอสาธารณสุข 698 คน และหมอครอบครัว 172 คน ครอบคลุม 85,025 ครอบครัว ผู้ป่วยติดสังคม 77,627 คน ผู้ป่วยติดบ้าน 6,707 คน และผู้ป่วยติดเตียง 1,223 คน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย“ คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” จึงได้จัดกิจกรรม Kick off “ คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” โดยวันนี้ได้มอบของขวัญปีใหม่ 2564 สำหรับผู้แทนอำเภอ เพื่อนำส่งมอบของขวัญ บัตรประจำตัว แด่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ การออกเยี่ยมผู้ป่วยและส่งมอบของขวัญปีใหม่ แด่ผู้ป่วยติดเตียง แนะนำตัว 3 หมอ ให้ประชาชนรู้จักหมอในพื้นที่ตำบลหนองญาติ
“หลักการทำงานของทีมหมอครอบครัวประจำตัว 3 คน คือ การทำให้ประชาชนแต่ละครอบครัว รู้จักและเข้าถึงหมอประจำตัวทั้ง 3 คน และเมื่อเจ็บป่วยหรือจำเป็น ต้องได้รับบริการสุขภาพ จะได้รับบริการจากหมอทั้ง 3 คน ตามลำดับความต้องการ โดยมีการติดต่อประสานงาน ถ่ายทอดความรู้การรักษา และข้อมูลผู้ป่วย เพื่อให้การรักษามีความต่อเนื่อง และส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อมีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาล จะมีโอกาสพบหมอประจำตัวคนที่ 3 ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้ว ผู้ป่วยจะเข้าถึงหมอคนที่ 2 โดยการส่งต่อของหมอคนที่ 1 และเข้าถึงหมอคนที่ 3 ได้ โดยการส่งต่อของหมอคนที่ 2 เมื่อออกจากโรงพยาบาล หมอคนที่ 3 ต้องประสานหมอคนที่ 2 และหมอคนที่ 1 ให้ทราบ เพื่อการติดตามในระดับตำบล และชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง” นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าว
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม