ศรีสะเกษ-อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสัมมนาแนวทางส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมบรรยายพิเศษ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ผู้แทน ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมสัมมนา จำนวนกว่า 80 คน โดยมี นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมสัมมนาให้การต้อนรับ
นายธวัช กล่าวว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีสิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นภาษี ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถนำมายกเว้นภาษีได้ร้อยละ 100 โดยกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องฝึกอบรมให้กับลูกจ้างตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ถ้าฝึกไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนด หรือไม่ได้ฝึก จะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมได้รับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในกรณีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข นอกจากนี้ ยังมีเงินให้กู้ยืมสำหรับไปพัฒนาลูกจ้างตนเอง ดอกเบี้ย 0%
นายธวัช กล่าวต่อไปอีกว่า การที่ผู้ประกอบกิจการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเรื่องที่ดี เพราะพัฒนาลูกจ้างตรงตามความต้องการ ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ยกเว้นค่าใช้จ่าย ถ้าทั้ง 2 ส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมมือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ของกฎหมาย จะช่วยให้ผู้ประกอบกิจการ ได้กำลังแรงงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และมีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน