หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ชุมชนบ้านม่วงแก้ว แพ้มติประชาคมตั้งโรงงานผสมยางมะตอย ส่อวุ่นหลังอีกฟากนอกชุมชนเป็นฝ่ายชนะในการลงมติด้วยการยกมือ

ชุมชนบ้านม่วงแก้ว แพ้มติประชาคมตั้งโรงงานผสมยางมะตอย ส่อวุ่นหลังอีกฟากนอกชุมชนเป็นฝ่ายชนะในการลงมติด้วยการยกมือ แต่ชาวบ้านในเขตใกล้บริเวณที่จะก่อสร้างโรงงานผสมยางมะตอยพร้อมที่จะเดินหน้าขอคัดค้านต่อไป
วันนี้(29 พย.63)ที่ศาลาประชาคมบ้านม่วงแก้ว ม.7 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายธนดล ประเสริฐศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ พร้อม นายสุวรรณ ไข่ษรศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านม่วงแก้ว ม.7 ชาวบ้านที่อยู่ในเขตชุมชนบ้านม่วงแก้วและมีชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงบ้านม่วงแก้ว ร่วม 300 คน ร่วมกันทำประชาคมเพื่อขอจัดตั้งโรงงานผสมยางมะตอย ในเขตพื้นที่บ้านม่วงแก้ว
ร.ต.อ.พิเชฐ์พงศ์ ราชบัวโคตร ที่มีบ้านพักอาศัยและทำธุรกิจอยู่ใกล้พื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวและเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมคัดค้านการก่อตั้งโรงงาน ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่มาร่วมประชาพิจารณ์ในวันนี้ว่าหลักเกณฑ์การขออนุญาตตั้งโรงงานจะต้องคำนึงถึงสถานที่ตั้ง คือต้องไม่ขัดกับผังเมือง ต้องห่างจากสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล อย่างน้อย 100 เมตร เจ้าของผู้ประกอบการจะต้องมีเอกสารประกอบพร้อมแบบแปลนอาคารโรงงานต้องครบถ้วน เพื่อปิดประกาศ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านอย่างน้อย 15 วัน ถ้าไม่มีการคัดค้านจึงจะดำเนินการตามระเบียบไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดต่อไป
แต่ที่เจ้าของผู้ประกอบการได้มาขอประชามติในวันนี้ อาจจะไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณโรงงานทั้งเรื่องของระบบน้ำเสีย น้ำกินน้ำใช้ การขนส่งหินดินทรายผ่านสถานที่ราชการโดยเฉพาะโรงพยาบาล ผลกระทบด้านกลิ่น เสียง จากการเผาไหม้ ฝุ่นควันรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาอีกมากมาย และเมื่อมีผลมติจะออกมาในรูปแบบใดตนเองและชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณที่จะก่อสร้างจะเดินหน้าคัดค้านต่อไป
ในขณะที่นายอมร แซ่อัง ผู้ประกอบการที่จะขอตั้งโรงงานผสมยางมะตอย ในเขตพื้นที่ดินของตนซึ่งไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านม่วงแก้วไม่เกิน 3 กม.โดยผู้ประกอบการบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตพื้นสีม่วง สามารถที่จะจัดตั้งโรงงานได้ แต่วันนี้ตนเลือกวิธีการเพื่อให้มีการประชาคมชาวบ้านเขตพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากจะทำตามมติของชุมชนแล้ว ยังเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติของชาวบ้านตนเองพร้อมจะรับฟัง และหากมีปัญหาภายหลังในการตั้งโรงงานตนเองพร้อมที่จะดูแลและรับผิดชอบทุกประการโดยในวันนี้ ตนเองเคารพมติของชาวบ้านและพร้อมจะดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป หากมียังมีประชาชนที่ยังไม่เห็นด้วยตนเองก็พร้อมที่จะชี้แจงให้ทราบในโอกาสต่อไป พร้อมขอบคุณชาวบ้านที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นในวันนี้
จากนั้นนายธนดล ประเสริฐศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ที่มาร่วมรับฟังและทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ เพื่อขอมติว่าจะลงมติอย่างใดซึ่งเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการยกมือแบบเปิดเผย โดยไม่ต้องใช้วิธีการลงคะแนนแบบลับ ในช่วงนี้เกิดความวุ่นวายพอสมควรอันเนื่องมาจากเกิดความไม่เข้าใจในวิธีการที่ชัดเจน ผลสุดท้ายให้ฝ่ายที่คัดค้านและเห็นด้วยอยู่คนละข้างศาลาประชาคม และใช้วิธีการนับจากการยกมือปรากฏว่าฝ่ายคัดค้านแพ้ร่วม 20 เสียง ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ถึงกระบวนการความไม่โปร่งใสในวิธีการคนที่มาร่วมประชาพิจารณ์ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ที่คัดค้านจะเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตใกล้บริเวณโรงงานที่จะขอจัดตั้ง ส่วนฝ่ายเห็นด้วยเป็นฝ่ายที่อยู่รอบนอกเขตชุมชนบ้านม่วงแก้ว
ด้านนางสาวนฤมล สุกขันธ์ พยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลศรีบุญเรือง ซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่ในเขตชุมชนบ้านม่วงแก้ว จากประสบการณ์ในการรักษาผู้คนที่ไปขอรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีบุญเรือง เยอะมากและเข้าใจความรู้สึกและเห็นใจทั้ง 2 ฝ่ายในความจำเป็น แต่ในขณะที่เป็นพยาบาลจะเห็นว่าคนในชุมชนที่จะมาตามมาคือระบบสุขภาพโดยตรง คือระบบการหายใจ ยิ่งเมื่อมีการก่อตั้งโรงงานจะติดตามมาไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่จะได้รับจากสารเคมี ที่จะก่อโรคมะเร็ง รวมถึงการขาดแคลนน้ำในชุมชน จะเป็นปัญหาในระยะยาว และจากการศึกษาโรงงานที่ตั้งในระยะแรกอาจจะไม่ได้ผลกระทบมากนักแต่ถ้าต่อไปในระยะยาวปัญหาจะติดตามมาอย่างมากมาย จึงอยากให้ทุกคนมองเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้น พ่อหลวง ร.9 ตรัสไว้ว่า”ให้นึกถึงประโยชน์ของคนในชาติมากว่ากว่าประโยชน์ส่วนตน” จึงฝากมาด้วยความเป็นห่วง
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู