นครพนม – Kick off บัตรทองรักษาทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว เริ่ม 1 ธ.ค.นี้ เชื่อมั่น ปชช.เข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็ว

“นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์” สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 Kick off “โครงการบัตรทองนครพนม รักษาโรงพยาบาลชุมชนทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว” ดีเดย์ 1 ธันวาคม 2563 เชื่อมั่นประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดนครพนม และทำให้โรงพยาบาลยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการ

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานพิธีเปิดตัว (Kick off) โครงการบัตรทองนครพนม รักษาโรงพยาบาลชุมชนทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว เริ่ม 1 ธันวาคม 2563 พร้อมปาฐกถาพิเศษ “ก้าวใหม่บริการสาธารณสุขนครพนม ไร้พรมแดน” และทันตแพทย์กวี วีระเศรษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี บรรยายพิเศษ “มุมมองของ สปสช. ในการพัฒนาบริการสาธารณสุขแนวใหม่ของนครพนม” โดยนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ เปิดเผยว่า ระบบสุขภาพที่ดีควรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของทุกคน ยึดมั่นในหลักความเท่าเทียมด้านสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม และระบบสุขภาพที่สมบูรณ์จะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ขอแสดงความชื่นชม จังหวัดนครพนมที่ได้จัดทำโครงการ “บัตรทองนครพนม รักษาโรงพยาบาลชุมชนทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดูแลรักษาพยาบาล ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ง่ายและสะดวกขึ้น ลดขั้นตอนและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ผู้ป่วยบัตรทองที่มีสิทธิในจังหวัดนครพนมทุกคน เมื่อเจ็บป่วยทั่วไปก็เข้ารับการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนที่ใกล้ เข้าถึงง่ายและสะดวก ถึงแม้จะมีสิทธิบัตรทองต่างอำเภอ ก็สามารถไปรักษาโรงพยาบาลชุมชนอื่นที่ตนเองไม่ได้ลงทะเบียนไว้ได้ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

“การปรับระบบบริการสาธารณสุขใหม่ของจังหวัดนครพนม โดยผู้มีสิทธิบัตรทองจังหวัดนครพนม ไปรับบริการในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดได้ทุกแห่ง ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดนครพนม และทำให้โรงพยาบาลยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากขึ้นในที่สุด” นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8

ด้านนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนที่มีจำนวน 12 อำเภอ สภาพสังคมส่วนใหญ่ยังมีลักษณะเป็นสังคมชนบท ระยะทางระหว่างหมู่บ้านบางแห่งไปโรงพยาบาลในตัวอำเภอค่อนข้างห่างไกลและไม่มีรถโดยสารประจำทาง ด้วยเหตุผลความจำเป็นในด้านการเดินทาง ทำให้บางครั้งประชาชนต้องไปรับบริการข้ามเขตต่างอำเภอ ซึ่งถ้าหากทำตามขั้นตอน ต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลที่ประชาชนมีสิทธิบัตรทอง ทำให้ขาดความสะดวก เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย

“ประชาชนไทยทุกคนควรมีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดบริการสาธารณสุข ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดนครพนม จึงได้ริเริ่มโครงการ “บัตรทองนครพนม รักษาโรงพยาบาลชุมชนทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว เริ่ม 1 ธันวาคม 2563” ซึ่งจะส่งผลให้ผู้มีสิทธิบัตรทองจังหวัดนครพนม สามารถไปรับบริการสาธารณสุข ทั้งบริการรักษาพยาบาลทั่วไป และบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคที่โรงพยาบาลชุมชน ข้ามเขตอำเภอได้ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ยกเว้นการรับบริการที่โรงพยาบาลนครพนม เริ่มดำเนินโครงการ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นี้” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าว