เลย(ชมคลิป)สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย

ส.ว. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 27 พ.ย.63พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะ ประกอยด้วย พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต นายเกียว แก้วสุทอ นายจรินทร์ จักกะพาก นายสัญชัย จุลมนต์ นายสุชัย บุตรสาระ ลงพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย ให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 รวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญฯ มาตร 270 ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงายที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย นายประดิษฐ์ อินตาพรหม เกษตรจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนตำบลกกสะทอน ให้การต้อนรับ
โดยผู้นำและพี่น้องประชาชนได้รายงานผลการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ “ซิวเกลี้ยง” เป็นพันธุ์ข้าวพื้นถิ่นอำเภอด่านซ้าย ให้ผลผลิตดี เม็ดใหญ่ หุงนุ่ม และกำลังดำเนินการขอขึ้นทะเบียนพืชบงชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) พร้อมรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ ดังนี้ ปัญหากรรมสิทธิในที่ดินทำกิน ถูกประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติทับพื้นที่ทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ปัญหาเส้นทางคมนาคม ที่เชื่อต่อระหว่างหมู่บ้าน ปัญหาการลงทะเบียนเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลประกาศให้ลงทะเบียนไม่ตรงกับช่วงเวลาเพาะปลูก ทำให้เสียสิทธิในการได้รับเงินชดเชยกรณีต่างๆ
ทั้งนี้ หลังรับทราบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว สมาชิกวุฒิสภา จะได้นำปัญหาต่างๆเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และจะรายงายให้ประชาชนทราบถึงความคืบหน้าของการแก่ไขปัญหาเป็นระยะ ต่อไป จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกับพี่น้องประชาชน อย่างเป็นกันเอง เสร็จแล้วเดินทางไปกราบนมัสการพระธาตุศรีสองรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเลย เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคณะเจ้าพ่อกวน ดร.ถาวร เชื้อบุญมี ผู้นำทางวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย เจ้าแม่นางเทียมประกายมาศ เชื้อบุญมี ให้การต้อนรับและนำประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ด้วย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย

Related posts