อุบลราชธานี-นายอำเภอบวงสรวงงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม 2563

บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินวิถีชีวิต และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP ตลอดจนเพื่อหารายได้ให้กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดมไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลและช่วยเหลือราษฎร โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธี