ขอนแก่น(ชมคลิป)เปิดแนวคิด”ทนายหนึ่ง” เบอร์ 5 ในการพัฒนาท้องถิ่น ”คนรุ่นใหม่หัวใจพัฒนา นำกีฬาพัฒนาท้องถิ่น”

สนามเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งอำเภอเมือง เปิดแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่  “”คนรุ่นใหม่หัวใจพัฒนา นำกีฬาพัฒนาท้องถิ่น”

นายทวีชัย กฤษฎียานันท์ (ทนายหนึ่ง) อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ประกอบอาชีพทนายความ เป็นเวลา 7 ปี สำนักงานทนายความทวีชัย กฤษฎียานันท์

ทนายหนึ่ง เบอร์5 ได้กล่าวถึงนโยบายสำคัญที่อาสาเขามาเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนในฐานะคนรุ่นใหม่ เลือกเข้าไปนั่งในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ว่ามีต้องการที่จะผลักดัน เยาวชน คนรุ่นใหม่ ในพื้นที่ตำบลโคกสี ตำบลพระลับ ตำบลหนองตูม ตำบลบึงเนียม ให้มีโอกาส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการผลักดันที่ยังไม่มีคนไหนทำให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นจริง ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญถือว่าเป็นหัวใจ นโยบายหลักของตนเอง

นโยบายดังกล่าวที่ได้วางไว้นั้นจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และเป็นการมุ่งหวังที่ดีทั้งด้านการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข รวมไปถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมต่าง ๆ เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะทำนั้นจะต้องเกิดรูปธรรมอย่างรอบด้าน เช่น นโยบายด้านการเกษตร จะส่งเสริมให้ทำเกษตรโดยวิธีการปลอดสารพิษ ผลผลิตของการเกษตรในวิธีนี้มีความต้องการสูงของตลาด ทำให้มีราคาสูงตามไปด้วย

รวมถึงนโยบายด้านการกีฬา จะมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีศูนย์กีฬาแต่ละตำบลโดยเป็นรูปธรรม จะต้องเกิดขึ้นจริง อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการส่งเสริมนักกีฬาตั้งแต่ระดับ เด็ก เยาวชน ประชาชน ให้ต่อเนื่องกัน โดยการสานต่อให้นักกีฬาทุกประเภทก้าวไปสู่อาชีพ

ด้านวัฒนธรรม จะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตำบล และประเพณีต่าง ๆ ที่สืบต่อเนื่องกันมา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน พร้อมก้าวไปสู่ความสามัคคีระดับประเทศต่อไปอีกด้วย

ทนายหนึ่ง เบอร์ 5 ยังขอโอกาสให้เข้าไปนั่งในสภา อบจ. ว่า ตอนนี้สิ่งที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนถ่ายนั้นเพียงขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่ พลังของคนรุ่นใหม่ โดยสิ่งที่ต้องเปลี่ยนโดยเร็วคือการเข้าถึง คำว่า “สจ.” ในพื้นที่จะต้องเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมให้เกิดความเท่าเทียม ที่จะต้องเท่าเทียมกัน ไม่ใช่จะเข้าไปกระจุกในเขตพื้นที่ในเมือง เพราะว่าแต่ละตำบล แต่ละพื้นที่มีส่วนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว และส่วนที่ยังต่อรอให้ส่งเสริมเพื่อการพัฒนา สิ่งที่สำคัญแต่ละพื้นที่จะต้องควบคุม สจ.ต้องมีการเปลี่ยน รู้ปัญหาทุกพื้นที่ พร้อมที่จะพัฒนาทุกพื้นที่ ไม่ให้มีการพัฒนาเฉพาะจุด ๆ เดียว

ตนเองก็มีความคาดหวังว่าพี่น้องประชาชนทั้ง 4 ตำบล จะให้โอกาสได้เข้าไปทำงาน เป็นสมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น เพื่อที่จะเข้าไปผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่เราได้กำหนดไว้ ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดความความสำเร็จ เพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป