บึงกาฬ(ชมคลิป)PEA เปิดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟอย่างประหยัดและปลอดภัย


เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 28 ต.ค.ณ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
นายพีรพงศ์ มากบุญสวัสดิ์ ผอ.ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานมอบโครงการ”ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”โดยมี นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.บึงกาฬ นางฐิติมา คำพูล รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง นายพีระพันธ์ รัตนมาลี รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ และมีนายสุรชัย ไกรรัตน์ ผอ.ร.ร.หนองเข็งวิทยาคมและคณะครูให้การต้อนรับ
นายมนตรี บุญศรี ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงกาฬ ประธานกรรมการโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” กล่าวรายงานว่า พิธีเปิดและส่งมอบโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย และกิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย โครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ประจาปี 2563 ณ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ในวันนี้ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2563 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน PEA แผนงานส่งเสริมความปลอดภัยและประหยัดพลังงานทุกภาคส่วน ได้กำหนดให้ทุกการไฟฟ้าเขต จานวน 12 เขต ทั่วประเทศ คัดเลือกชุมชนสำคัญเขตละ 1 ชุมชน รวมทั้งหมด 12 ชุมชน เข้าร่วมโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ประหยัด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จำนวน 50 คน เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในชุมชน จำนวน 280 ครัวเรือน
2. กิจกรรม PEA ประชาร่วมใจระบบไฟฟ้ามั่นคง อบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ PEA แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน
3. กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จำนวน 30 คน
4. กิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย จำนวน 65 คน
ด้านนายพีรพงศ์ มากบุญสวัสดิ์ ผอ.ฝ่ายบัญชีฯ กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความปลอดภัยและการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน จึงได้จัดทำโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ทั่วประเทศ จำนวน 12 ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ประหยัด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวันของตัวน้องนักเรียนที่เข้าอบรม และจะสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังเพื่อน พี่ น้อง ญาติมิตร และผู้ปกครอง เพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ไฟฟ้าต่อไป.
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ