กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมพลังเทิดทูนสถาบัน


ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมประกาศเจตนารมณ์ กล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวม 800 คน รวมพลังแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป และรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ โดยได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ทั้งนี้นายคำมุล คงสมของ กำนันตำบลนาจารย์ ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ และได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกำนัน ผู้ใหญ่บ้านถือเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านนายอำเภอถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป