(ชมคลิป)จิตอาสานครพนม พร้อมใจปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ป่าสาธารณประโยชน์ป่าช้าหนองไผ่ บ้านอูนนา หมู่ที่ 11 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ในการร่วมกันทำความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้นจึงได้ร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาดูแลต้นไม้ กับกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงเป็นต้นแบบในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี


โดยกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กรมป่าไม้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์ให้เจริญเติบโต ทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบอาสาพัฒนา บำรุง รักษา ดูแลต้นไม้ที่เคยปลูกในพื้นที่โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดนครพนมในพื้นที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าหนองไผ่ บ้านอูนนาที่ได้ร่วมกันปลูกไปเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บนเนื้อที่ 102 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา ซึ่งการปลูกในครั้งนั้นมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดรวมกันทั้งสิ้น 4,813 ต้น โดยเป็นการปลูกเรียนแบบธรรมชาติปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่างตามทฤษฎีการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าต้นไม้รอดจากการปลูกจำนวน 3,370 ต้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของต้นไม้ที่ปลูก และในวันนี้ ซึ่งเป็นวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ ทุกคนจะได้ร่วมกันพรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำและปลูกต้นไม้เสริมเพิ่มเติมทดแทนต้นที่ตาย เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้หลากชนิด ที่เพิ่มออกซิเจนในอากาศ ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดภาวะโลกร้อน และกลายเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นปอดของชุมชน