(ชมคลิป)มรภ.เลยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลปากตม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

มรภ.เลยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลปากตม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ : U2T)
เมื่อเร็วๆนี้ ที่สนามหญ้าหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย ดร.จักกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงค์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นประธานเปิดโครงการทดลองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ภายใต้โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ : (U2T) มี ผู้ช่วยศาตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นางสาวเกศนี จึงวัฒนตระกูล ในนามคณะผู้จัด นายวิสิทธิ์ จันทะสี นายกองต์การบริหารส่วนตำบลปากชม คณะผู้บริหารการศึกษา นักเรียน และประชาชนร่วมงาน
นางสาวเกศนี จึงวัฒนตระกูล ในนามคณะผู้จัดกล่าวรายงานว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จ้างงาน การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในตำบล ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อน อย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือ 16 เป้าหมาย ข้อมูลมือสองที่ภาครัฐได้จัดเก็บและประเมินตามหน่วยราชการต่างๆ ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการที่มีอยู่
ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เกิดการกระจายรายได้ และเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้ดำเนินโครงการจึงจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรมปั่นจักรยานทดลองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ขมวิวทิวทัศน์บนสกายวอล์ค ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลยโดยมีวิทยาการให้ความรู้และแนะนำวิธีการ ปั่นที่ถูกต้องและปลอดภัย พร้อมวิทยากรแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม โดย นายกมล พรมมาวันนา และคุณไพศาล สอนเสียง (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่าดีหมี)สิ่งแวดล้อม กิจกรรมสร้าง อัตลักษณ์ชุมชนด้านวัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่นรองรับนักท่องเที่ยว การทำข้าวปุ่นฮ้อน ข้าวจี่ทอด ทำขันหมากเบ่ง และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม “ลำตับเต่า”
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย