ขอนแก่น – หลายฝ่ายประสานความร่วมมือพัฒนาต้นแบบศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง

ขอนแก่น-อบจ.ขอนแก่น สปสช.เขต 7 ขอนแก่น รพ.สิรินธรฯ ทต.บ้านแฮด และเครือข่ายสุขภาพ อ.บ้านแฮด ประสานความร่วมมือพัฒนาต้นแบบศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยชุมชน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วย นพ.อุดม อรุณรุ่งศรี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นางนริศรา อรุณเดชาชัย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ขอนแก่น เขต อ.บ้านแฮด นายวรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น ในฐานะผู้แทน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น และ ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด นำเครือข่ายสุขภาพ อ.บ้านแฮด ร่วมประชุมการสรุปผลการดำเนินโครงการยืมและหมุนเวียนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์บริการชุมชนตำบลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด และร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน ตำบลบ้านแฮด ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ พญ.อังศุมาลิน สุขทองสา แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนางสาวเรณู ภาวะดี นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้นำเสนอสรุปการดำเนินโครงการโครงการยืมและหมุนเวียนอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพัฒนารูปแบบการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและสาธิตการให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิงด้วย ส่วน ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและพัฒนางานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน ตำบลบ้านแฮด ปี 2564 สู่ความยั่งยืน โดยต้องกำหนดเป็นนโยบายและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหลังจากที่สร้างศูนย์ฟื้นฟูฯ นี้ขั้น ดำเนินการเป็นต้นแบบและสร้างการดูแลต่อเนื่องได้แล้ว ภายใต้การทำงาน 4 องค์กรหลัก ได้แก่ 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 2.ผู้นำชุมชน 3.เครือข่ายสุขภาพ และ 4.หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาเป็นผลสำเร็จแล้ว เพื่อจะไปสู่การขยายผลไปพื้นที่อื่นต่อไป.
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น