(ชมคลิป)ศึกษาหนองบัวลำภู ระดมความคิดเห็นทบทวนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด

หนองบัวลำภู พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ.


เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมกินรี รีสอร์ท อำเภอเมือหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ในการประชุมชิงปฏิบัติการทบทวนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานทางการศึกษา ทุกภาคส่วน
ดร.โชติพิพัฒน์ฯ กล่าวว่าสาระสำคัญในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด ผ่านกลไก กศจ.ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการระดมความคิดเห็นและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด เพื่อนำไปสู่การทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2565 สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน การของบประมาณ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยงานสถานศึกษาที่อยู่ในกำกับดูแลตามนโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายที่กำหนดไว้
และในโอกาสเดียวกันนี้ กระทรวงศึกษาธิการ และ ปปส.ได้มีประกาศให้สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้กับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีผลการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับดีเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนผลงานตีเด่นระดับเพชร จำนวน 3 แห่ง
ได้แก่โรงเรียนบ้านต่างแคน สพป.นภ.เขต 2 โรงเรียนนิคมสงคราะห์ 3 สพป.นภ.เขต 1 และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 และโครงการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด “ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ตามที่รัฐบาลกำหนดให้ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเฝ้าระวัง ไม่ให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติด รวมไปถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเป็นปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา นำไปสู่การสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ดร.โชติพิพัฒน์ฯศธจ.หนองบัวลำภู กล่าวทิ้งท้าย

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู