เลย(ชมคลิป)เปิดคลินิกหมอครอบครัว หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลเลย ทีม 2


วันที่ 24 กันยายน 2560 ที่ กองร้อย อส.จ.เลย ที่ 1 อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัว หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลเลย ทีม 2 มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย ร่วมพิธี


นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยกล่าวว่า ในการจัดตั้งอาคารคลินิกหมอครอบครัวหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลเลยนั้น สืบเนื่องจากตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ให้บรรจุประเด็นการพัฒนาบริการปฐมภูมิไว้ในมาตรา 258 (5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแล ประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นการปฎิรูป ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ที่เป็นจุดเปลี่ยนด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยพร้อมทั้งได้มีการตราพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ. ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้การปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มุ่งดูแลสุขภาพของบุคคลในพื้นที่รับผิดชอบแบบองค์รวม ตั้งแต่แรกเกิด ต่อเนื่อง และผสมผสานครอบคลุม ทั้งการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายปฏิบัติหรือเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยเชื่อมโยงกับระบบบริการทางการแพทย์ การสาธารณสุขระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิจนถึงระดับครอบครัวและชุมชน


เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับจังหวัดเลยได้เห็นชอบให้โรงพยาบาลเลย จัดให้มีคลินิกหมอครอบครัวหน่วยปฏิบัติหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อครอบคลุมการให้บริการในเขตชุมชนเมือง และเครือข่ายอำเภอเมืองเลย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้สะดวกรวดเร็ว ลดความแออัด และลดระยะเวลารอคอยภายในโรงพยาบาลเลย ได้มุ่งเน้นให้เป็นสถานบริการ “ใกล้บ้านใกล้ใจ” และใกล้ชิดกับประชาชน จึงได้อนุญาตให้ใช้อาคารกองร้อยอส.จ.เลยที่ 1 จัดตั้งเป็นอาคารคลินิกหมอครอบครัว หน่วยปฏิบัติหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลเลยซึ่งอาคารแห่งนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับการบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่จะทำหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพต่อไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย