เลย(ชมคลิป)อำเภอวังสะพุง งาน “สืบสานประเพณี วิถีวัฒนธรรมเมืองเซไล”ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น


วันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่าง ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด งาน “สืบสานประเพณี วิถีวัฒนธรรมเมืองเซไล” ภายใต้โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรการกุศล ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชุมชนหมู่บ้านชาวอำเภอวังสะพุง ร่วมงาน
นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น งาน “สืบสานประเพณี วิถีวัฒนธรรมเมืองเซไล” ภายใต้โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน รักษา ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามรอยศาสตร์พระราชา นำพาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเลยเพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยว และส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดในเชิงบวก
ในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตประเพณีแห่ต้นดอกไม้และตันดอกไม้เครื่อง
นิทรรศการวิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการสิ่งแวดล้อม การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ และขับร้องสรภัญญะพื้นบ้าน
การจัดงานครั้งนี้ มีการบูรณาการจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เช่น ปกครองอำเภอวังสะพุง เทศบาลตำบลศรีสงคราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง ชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย โรงเรียนเซไลวิทยาคม โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โรงเรียนบ้านโคกมน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /