จังหวัดเลยจับมือ ทีโอที อบรมพัฒนาศักภาพบุคลากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลรองรับ Loei Smart City


วันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ Loei Smart City ระหว่าง จังหวัดเลย และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และเปิดการอบรมการพัฒนาศักภาพบุคลากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลรองรับ Loei Smart City ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน


นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย กล่าวว่า ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการร่วม ตามคำสั่งจังหวัดเลย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดเลย (Loei Smart City) ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการสนับสนุนเทคโนโลยี นวัตกรรม การผลิตเชิงสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลรองรับ Loei Smart City ระยะที่ 1

ซึ่งในเบื้องต้น ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนพันธมิตรที่เกี่ยวข้องด้วยดีเสมอมา กล่าวคือ การร่วมประชุม หารือ ระดมความคิด ร่วมกันออกแบบ พิจารณาจากหลายภาคส่วน นำเสนอ ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานโครงการในระยะที่ 1 โดยการจัดทำ Application Line Official Account เชื่อมต่อเข้ากับระบบ TOT Wifi Internet บริเวณ สกายวอล์ค บ้านท่าดีหมี ต. คกงิ้ว อ.เชียงคาน จ.เลย เป็นต้นแบบนำร่อง และเชื่อมต่อผู้ใช้งานเป็นสมาชิกเข้ากับ Line OA ของจังหวัดเลยต่อไป
ในการนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย จึงได้กำหนดจัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลระบบและการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงาน และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ Loei Smart City ระหว่าง จังหวัดเลย และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของการดำเนินโครงการ Loei Smart City ให้ความรู้เบื้องต้นในการนำเทคโนโลยี ดิจิทัล แพลทฟอร์ม เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมือง ด้วยช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว เข้าใจการใช้งาน Applications Line Official Account เพื่อนำมาใช้ในการสื่อสารสองทางระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน และ Workshop กับระบบ Wifi
เข้าใจเกี่ยวกับ Smart Governance ,Smart Economy ,Smart Tourism ,Smart Farming เป็นการพัฒนา Smart Governance รองรับ Smart City และลงนามข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ Loei Smart City ระหว่าง จังหวัดเลย และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การดำเนินการโครงกล่าวประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ให้ความร่วมมือเข้ารับการอบรม และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยว และสร้างความมั่นใจในความร่วมมือดังกล่าวว่าสามารถขยายผลได้ในระยะต่อไป สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาจังหวัดเลย THAILOEI 4.0 ต่อไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /