รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับรางวัลชนะเลิศพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย ปี 2563 ระดับประเทศ

นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายแพทย์สิริ สิริจงวัฒนา รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย เกียรติอำนวย รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ และบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 17 และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ในการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐที่มีความโดดเด่นในการให้บริการ ขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งสร้างเครือข่ายงานด้านการแพทย์แผนไทย และนำองค์ความรู้มาต่อยอดในการจัดบริการในโรงพยาบาลของรัฐ ณ ห้องประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี.
///////// ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น /////////