ทั่วไทย-“บุญลือ” กมธ.กีฬาฯพร้อมดันแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ให้ตอบโจทก์การพัฒนากีฬาได้จริงในทุกมิติ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ห้อง 402 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (2565 – 2570) โดยมีกรรมาธิการและคณะที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการได้เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งได้เชิญ นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ดร.วริทธิ์ พิพิธพจนการณ์ ผู้แทนกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นฝ่ายจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 และ ฉบับที่ 7 เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเห็นว่า ข้อบกพร่องของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 – 5 คือ เป็นแผนที่ดำเนินการจัดทำโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพียงลำพัง มิได้เชิญหน่วยงานอื่น ๆ มาร่วมจัดทำแผน จึงเกิดปัญหาในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ จากข้อจำกัดของหน่วยงาน และศักยภาพในการปฏิบัติ ผลการประเมินแผนฯ จึงพบว่า ล้มเหลว วัตถุประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์บรรลุตามตัวชี้วัดในระดับน้อยมาก
ในส่วนการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (2560 – 2564) นั้น เริ่มมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเริ่มจากการศึกษาปัญหาของแผน 1 – 5 และได้เริ่มแก้ไขปัญหาเรื่องการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการกีฬาของประเทศ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น มาร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการยกร่างแผน 6 ร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น โดยทุกหน่วยงานได้เสนอโครงการด้านการกีฬาในความรับผิดชอบ และร่วมกันพิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานนั้น ๆ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม แผน 6 จึงเน้นการทำงานแบบเชื่อมโยงกับทุกฝ่ายมากขึ้น มีงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงาน มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ หรือซุปเปอร์บอร์ดคอยดูทิศทาง รวมทั้งมีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ และอุตสาหกรรมกีฬา เกิดขึ้นควบคู่กันไป ซึ่งขณะนี้ แผน 6 ได้เดินทางมาถึงครึ่งแผนหลัง ซึ่งได้มีการจัดทำการประเมินแผนฯ ในระยะครึ่งแผนแรก ปี 60 – 62 ไปเรียบร้อยแล้ว

ป.กมธ.กีฬา กล่าวว่า คณะกรรมาธิการได้แสดงความห่วงใย ในประเด็นการประเมินผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ไปสู่การปฏิบัติ ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการประเมินผลหรือไม่ และผลเป็นอย่างไร และในระยะ 2 ปีสุดท้ายของแผน 6 คือ ปี 2563 – 2564 นั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้การจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ฉบับปรับปรุง ระยะสิ้นสุดแผนหรือไม่ และมีผลการดำเนินการเป็นอย่างไร รวมทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 – 2570) อย่างไร มีแผนและขั้นตอน รวมทั้งมีแผนงบประมาณในการดำเนินการอย่างไร.

ด้าน นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการประเมินผลแผน 6 ในระยะครึ่งแผนแรกไปเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำแผน 6 ฉบับปรับปรุง (ปี 2563 – 2565) แต่มีปัญหาในเรื่องการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีที่ล่าช้า ประกอบกับมีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องยกยอดการจัดทำแผน 6 ปรับปรุง ไปเป็นแผน 7(ปี 2565 – 2570) ในคราวเดียว โดยขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการจัดจ้างการทำแผน 7 ตามขั้นตอนแล้ว ซึ่งจะเรียนเชิญผู้แทนคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผน 7 เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินการต่อไป
ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา ได้กล่าวสรุปว่า “แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีความสำคัญต่อการพัฒนาการกีฬาของประเทศเป็นอย่างยิ่ง การจัดทำแผน 7 นั้น ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกกลุ่ม ตั้งแต่รากหญ้าไปจนถึงระดับอาชีพที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่ประเทศ ต้องปฏิบัติได้จริงทุกยุทธศาสตร์ และต้องแก้ปัญหาการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้ ที่สำคัญ ต้องมีความชัดเจนในการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ เช่น สนามกีฬา อาสาสมัครการกีฬา (อสก.) Sport City e-Sports กีฬาคนพิการ และการกระจายอำนาจลงสู่ภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สรุปผลการประเมินแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 -6 ว่ามีผลเป็นอย่างไร และมีแผนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 เมื่อใด อย่างไร แล้วเสนอต่อคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เพื่อทราบต่อไป”