ศรีสะเกษ ผุดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ “ลำดวนบีฟ” สร้างรายได้-เพิ่มมูลค่าแก่เกษตรกร


เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่บ้านดอนตุ่น ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายประทีป กีรติเรขา รองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้เป็นประธานเปิดโครงการเลี้ยงโคขุนคุณภาพ “ลำดวน บีฟ” โดยมี นายสุทัย ฉกะนันท์ ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ นายทองเตียง บริบาล ประธานกลุ่มวิสาหกิจโคขุนดอกลำดวน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนจากจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายทองเตียง กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุนดอกลำดวน เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 75 ครอบครัว 75 ครอบครัว มีโคขุนและแม่พันธุ์ภายในกลุ่มประมาณ 500 ตัว สร้างผลตอบแทนให้กับความเป็นอย่างดี ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุนดอกลำดวนเป็นการรวมเพื่อผลิตโคขุนบ้านเขียงเนื้อสำหรับตลาดอาหาร เช่น ลาบ ก้อย โดยเน้นเนื้อแดงมีความสดใสใหม่ และมีตลาดที่ชัดเจนคือโรงเชือดสมาชิกที่ได้รับอนุญาต เพื่อแปรรูปโคขุน จำนวน 2 โรง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ
โดยสมาชิกจะส่งผ่านฟาร์มกำนันเตียงทุกวัน วันละ 3-4 ตัว แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จึงต้องจำหน่ายโคขุนที่ยัง ไม่อ้วนเต็มที่ เสียโอกาสในการเพิ่มรายได้ และทางกลุ่มได้มีการส่งออกโคขุนไปยังประเทศเวียดนามและประเทศจีน ตลอดจนโรงงานเชือดที่กรุงเทพฯ ที่มีความต้องการประมาณวันละ 30 ตัว แต่กลุ่ม ก็ยังไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการของตลาดได้
จนกระทั่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ จัดทำโครงการส่งเสริมเลี้ยงโคขุน ภายใต้ชื่อโครงการลำดวนบีฟ แบบครบวงจรและได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินกู้จาก ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ คาดว่าเพิ่มรายได้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนได้เป็นอย่างดีและสร้างความรู้ ลำดวนบีฟ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนื้อโคขุน ทั่วโลก อย่างแพร่หลายและเป็นสินค้า Premium ของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา
ศรีสะเกษ // รายงาน