หนองบัวลำภู-เสริมศักยภาพ ลูกเสือ กศน.หนองบัวลำภู สู่ลูกเสือมัคคุเทศก์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยกระบวนการทางลูกเสือให้เป็นลูกเสือมัคคุเทศก์ (GUIDE SCOUT)ให้กับผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

เมื่อวันที่ 28 สค.63 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู ปิดการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ (GUIDE SCOUT) ประจำปี 2563 โดยมีนางลินี ศรีสารคาม จันทรศรี ผอ.ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานปิดการฝึกอบรมพร้อมด้วย นายสนิท อาษาธง ผอ.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี รอง ผอ.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ คณะวิทยากร และลูกเสือวิสามัญ กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 40 คน ร่วมในพิธีปิดการฝึกอบรม

นายสนิท อาษาธง ผอ.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ (GUIDE SCOUT)ให้กับลูกเสือวิสามัญ กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 40 คน
เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือวิสามัญ เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว และพัฒนาลูกเสือให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นตนเองให้กับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ และเพื่อสร้างศักยภาพให้กับลูกเสือ ให้มีระเบียบวินัย มีจิตบริการที่ดี สู่การเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ในขณะที่นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ขยายผลในยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งโครงการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ (GUIDE SCOUT) ที่ได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเมื่อผ่านการอบรมแล้ว ลูกเสือมัคคุเทศก์จะร่วมให้บริการประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในวาระพิเศษ เเละ เทศกาลท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู