มุกดาหาร(ชมคลิป)อบจ.มุกดาหาร อบรมส่งเสริมภาคเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0


มุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรสมัยใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 63 นายวิริยะ ทองผา รองนากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรสมัยใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นายปัญญา มุ่งดี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ข้าราชการ ลูกจ้าง นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด การจัดอบรมในระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของ Smart Farm การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้แก้ปัญหาทางการเกษตร สามารถนำความรู้ที่ได้รับพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และนักศึกษาสามารถนำความรู้ทางการเกษตรที่มีอยู่ผสานกับเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรสมัยใหม่และเผยแพร่ความรู้ให้นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และนักศึกษาสาขาอื่นที่มีความสนใจทางด้านภาคเกษตรกรรมให้มีความรู้ มีทักษะทางด้านวิชาชีพและทางด้านเทคโนโลยีสามารถต่อยอดนำไปพัฒนาเป็นวัตกรรมได้ รวมทั้งสามารถผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ มุกดาหาร