ขอนแก่น(ชมคลิป)สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ประสานชุมชนและอุทยานแห่งชาติภูผาม่านปลูกป่าไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ที่ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ได้เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเนื่องในวันตันไม้ ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 โดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ กล่าวต้อนรับผู้ที่เข้ามาร่วมพิธี จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนจำนวนกว่า 1,000 คน

 

นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวัน “ต้นไม้ประจำปีของชาติ” และขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ทั่วไประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าแลพันธุ์พืช ได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญของการอุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ

ในการปลูกป่าครั้งนี้ ได้ทำการปลูกในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บนเนื้อที่ 10 ไร่ มีกล้าไม้จำนวน 4,000 ต้น ประกอบด้วย ยางนา มะค่าโมง พะยูง ตะเคียนทอง สัก เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามโครงการ รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนคือ บุญรอดเทรดดิ้ง ที่บริการน้ำดื่มให้กับผู้ที่ร่วมปลูกป่าทุกคน

ด้านนายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยกาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 กล่าวว่าโครงการปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 โดยส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ได้ร่วมกับอำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจดำเนินการ จัดงานปลูกป่าเนื่องในวันตันไม้ประจำปีของชาติประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะ แต่พระบาทสมเด็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

อีกทั้งเป็นการสนองพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพป่า เป็นการยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าซึ่งถือว่าเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอันทรงคุณค่าต่อมวลมนุษย์ที่ยากต่อการเรียกกลับคืนมาได้ ดังนั้น การปลูกปารักษาสภาพแวดล้อม และตันน้ำลำธาร เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องช่วยกันและถือเป็นภาระเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ประชาขนทุกหมู่เหล่าเกิดความรู้สึกผูกพัน รักหวงแทน ในทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกทองถิ่น และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง

การปลูกป่าเป็นงานที่ยากสำบาก แต่งานที่ยากยิ่งกว่าและมีความสำคัญที่สุดคือ การรักษาตันไม้ที่ปลูกแล้วให้เจริญเติบโต เป็นบำรุงรักษาตลอดไป ดังนั้น ขอฝากพี่น้องชาวตำบลนาหนองทุ่ม ชุมชนหนองจานบ้านชำผักหนาม และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งขาติภูผาม่าน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่บริเวณที่ปลูกป่าในวันนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อขุมชนอย่างยั่งยืน