มหาสารคาม(ชมคลิป)NBI เดินหน้าโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 9 จัดค่ายเยาวชนสร้างชาติ ดี เก่ง กล้า บ่มเพาะภาวะผู้นำที่ดีของชาติ


สถาบันการสร้างชาติ (NBI) เดินหน้าโครงการเยาวชนสร้างชาติรุ่น 9จัดอบรมเยาวชนและบุคลากรจากสถานศึกษาจาก 4 จังหวัด ภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดมหาสารคามจังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา รวมกว่า 1,500 คนเพื่อสร้างแนวคิดในการฝึกทักษะและส่งเสริมในการเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า บ่มเพาะภาวะผู้นำที่ดีของชาติ
8 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร้อยเอกทินกร ศรีนาง ผู้แทน ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดโครงการเยาวชนสร้างชาติรุ่น 9 ที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งจัดโดยนักศึกษาบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 10 ของสถาบันการสร้างชาติ (NBI) ) ซึ่งมี ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ ประธานอาวุโส นสช. รุ่นที่ 10 ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิช ประธานนักศึกษา นสช.รุ่น 10 พร้อมด้วย คุณสุภาพร อิทธิปาลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นสช. รุ่นที่ 10
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวว่า การสร้างคน เพื่อให้คนไปสร้างชาติ เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเยาวชน คือ กลุ่มคนที่สำคัญมากที่สุดต่ออนาคตของชาติ เพราะเยาวชนวันนี้ คือผู้ใหญ่ หรือพลเมืองของประเทศไทยในอนาคต เราไม่ต้องการเป็นเพียงผู้วิพากษ์วิจารณ์ถึงสถานการณ์ที่ไม่เอื้อให้เยาวชนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ แต่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมการอยู่ในสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ร่วมมือกับภาคส่วนอื่น สนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นเพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในครอบครัวสถานศึกษา ชุมชนของตนเอง และประเทศชาติในที่สุด โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความจำเป็นในการสร้างชาติ” จาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI) ซึ่งมุ่งเน้นในประเด็นสำคัญเรื่องครูสร้างชาติ และ Road map เยาวชนสร้างชาติ
โดยมี ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักศึกษาจาก 350 สถานศึกษา กว่า 1,500 คนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และร่วมกิจกรรมที่ให้ข้อคิดเรื่องการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง กล้า ค่ายเยาวชนมีกิจกรรมเพื่อกระตุ้น ต่อยอด และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ทางความคิด เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมทางความคิดในการพัฒนาประเทศไทยอย่างสร้างสรร สร้างอุดมการณ์ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เป็นคนดี ที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เป็นคนเก่งที่ใช้ศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ และเป็นคนกล้าที่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องในสังคม เพื่อเยาวชนเหล่านี้เป็นตัวแทนในการส่งต่ออุดมการณ์โดยการจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติให้ครอบคลุม 4 จังหวัด ภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป