มุกดาหาร(ชมคลิป)อบจ.เปิดฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับ นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตัวแทนนายอำเภอหนองสูง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนบ้านงิ้ว ร่วมเปิดฝายชะลอน้ำ พร้อมเปิดโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 “ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้น นำมาใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายการขยายพื้นที่เพื่อการกสิกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและพังทลายของหน้าดิน ดังนั้นโครงการปลูกต้นไม้ หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 “ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น จึงเป็นกิจกรรมโครงการหนึ่งที่ช่วยปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ และป้องกันการพังทลายของดิน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้ อีกทั้งเนื่องในมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563
นายวิริยะ ทองผา กล่าวว่า โครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคน้ำ เพื่อการเกษตรและการปศุสัตว์ และได้ขอความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนผ่านทางผู้นำท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยางมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กระผมเห็นความสำคัญของปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่ จึงได้อนุมัติให้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างทำฝายชะลอน้ำแห่งนี้เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค และบริโภค เพื่อการเกษตรและการปศุสัตว์ รวมทั้งให้สามารถใช้หลังฝายเป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรขนส่งวัสดุการเกษตรในพื้นที่ได้อีกด้วย
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร