(ชมคลิป)ชาวนครพนมพร้อมใจปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ที่จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม อำเภอนาแก และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงงานด้านการประมง และทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรัก ความหวงแหนในแหล่งน้ำชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


โดยอ่างเก็บน้ำหนองสังข์แห่งนี้ เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของชุมชน มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ ที่ประชาชนในพื้นที่ 6 ตำบลของอำเภอนาแก ใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ทุกคนได้ร่วมกันปล่อยในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาบ้า และปลานวลจันทร์เทศ รวมทั้งสิ้น 500,068 ตัว นอกจากนี้ทุกคนยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงาให้กับชุมชนต่อไปในอนาคตอีกด้วย