ชัยภูมิ(ชมคลิป)รมช.พณ. ลงพื้นที่เร่งติดตามและพัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี แก่สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ หลังพิษโควิด-19


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ) ลงพื้นที่ติดตามและพัฒนา “ติดอาวุธสหกรณ์ไทย ใช้ประโยชน์เอฟทีเอ (FTA)” เพิ่มยอดขาย ย้ายช่องทางจำหน่ายออนไลน์และออฟไลน์ แก่สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ หลังพิษโควิด-19 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์
รมช.พณ. กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมศึกษาดูงาน ด้าน E-Commerce ณ ศูนย์เรียนรู้ตะโกดัดเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว มอบทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ส้มโอบ้านแท่น” พร้อมกันนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมร้านค้าปลีกต้นแบบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขตเมืองชัยภูมิ และที่สำคัญได้มีกิจกรรม “พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” มุ่งส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าในการส่งออก ซึ่งช่วยเพิ่มการค้าขาย สร้างรายได้ให้กับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งยกระดับศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ทำให้สหกรณ์พึ่งพาตนเองได้และได้รับส่วนแบ่งผลโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น นำไปสู่การเติบโตของประเทสในระยะยาว พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกสหกรณ์ในการเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี และสนับสนุนให้สมาชิกใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ ที่ไทยได้จัดทำกับประเทศคู่ค้า 18 ประเทศ ซึ่งทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งพัฒนาสหกรณ์ไทย 7 ประเภท ให้ก้าวสู่การค้าเสรี
ด้าน นางสาวเก็จพรุณ เกาะสุวรรณ รองอธิบดีกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ท่านวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) ต้องการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกของสหกรณ์ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ ที่ไทยได้จัดทำกับประเทศคู่ค้า ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนการทำธุรกิจ เพิ่มแต้มให้กับสินค้าของสหกรณ์ พร้อมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสมาชิกสหกรณ์ไทยในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดของประเทศได้มีความตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอกับไทย โดยประเทศเหล่านี้สัญญาว่าจะเปิดตลาด ลดหรือยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกันสินค้าส่งออกจากประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้ทำความตกลงการค้าเสรีแล้ว 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง อินเดีย ออสเตรเลีย นิงซีแลนด์และประเทศสามชิกอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม


ส่วน นางชลทิชา ลัดดาวัลย์ พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ได้กล่าวให้การต้อนรับพร้อมกล่าวว่า การพัฒนาครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ พัฒนาสินค้าและการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐานเพิ่มยอดขาย ยายช่องทางจำหน่ายออนไลน์และออฟไลน์ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ นำไปสู่การสร้างรายได้มั่นคงยั่งยืนให้กับสมาชิกสหกรณ์อีกด้วย