รองพ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดโครงการค่ายเยาวชน เรียนรู้ความแตกต่าง ทางเชื้อชาติศาสนา วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563 โดยมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นำเยาวชน 3 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์แบะศาสนาอิสลาม เข้ากิจกรรมด้วย จำนวน 50 คน
นายธงชัย กล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้เรียนรู้ ในความแตกต่าง ทางเชื้อชาติศาสนา วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดย จ.ศรีสะเกษ ได้นำเยาวชน ที่นับถือศาสนา จาก 3 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ จากโรงเรียนมหาพุทธาราม และโรงเรียนรวมสิน ศาสนาคริสต์ จากคริสตจักรในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และศาสนาอิสลาม จากมัสยิด วะห์ดานียะฮ์ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนจังหวัดศรีสะเกษได้เรียนรู้ ในความแตกต่าง ทางเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามารถนำหลักธรรม ทางศาสนามาพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันโดยไม่ขัดแย้งทางความคิด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีไม่ขัดต่อจริยธรรมศีลธรรมอันดีงามต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน