มรภ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ 4 เผ่า สร้างจิตสำนึก การดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 ก.ค. ที่วัดบ้านปราสาท ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอห้วยทับทัน ได้เป็นประธานเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่วยและเยอ) โดยมี ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ศิลาบุตร ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศรีสะเกษ) ผศ.อธิชาติ บุญญยศยิ่ง รอง ผอ.สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและงานทะเบียน มรภ.ศรีสะเกษ ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รอง ผอ.สำนักส่งเสริมบริการวิชาการ มรภ.ศรีสะเกษ และนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน เผ่ากูย ในพื้นที่ ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมด้วย จำนวนกว่า 150 คน


ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึก ในการดำเนินชีวิต ตามศาสตร์พระราชา ภายใต้การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น นำองค์ความรู้ มาใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม 4 เผ่า ลาว เขมร ส่วยและเยอ ให้ทันสมัยและเป็นที่สนใจต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม การหล่อหลอมคุณค่าที่ดีเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรม นำไปสู่การยอมรับระหว่างกันโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่ในลักษณะที่เป็นวิถีแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพ ในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาโดยการมีส่วนร่วมและมีความพร้อมในการยกระดับการทำงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ในการเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีแก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน