หนองคาย(ชมคลิป)รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน “การท่องเที่ยวเชิงเกษตร นั่งเรือชมเกาะกินเงาะลำไย”

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน “การท่องเที่ยวเชิงเกษตร นั่งเรือชมเกาะกินเงาะลำไย” ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน ที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
ที่ สวนผลไม้ของนางสมอน กาสังข์ หมู่ที่ 4 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน “การท่องเที่ยวเชิงเกษตร นั่งเรือชมเกาะกินเงาะลำไย ประจำปี 2563 ”โดยสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข และกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ผลด่านศรีสุข ได้ร่วมกันจัดขึ้น การจัดงานครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน ที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บูรณาการร่วมกันสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอโพธิ์ตาก, นางสำเนียง ขันพิมล เกษตรจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเกษตรกรแปลงใหญ่ให้การต้อนรับ
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนงานท่องเที่ยววิถีเกษตร ปี 2563 ได้ยกระดับจากฟาร์มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หน่วยราชการ และแหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่มีศักยภาพ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว มีองค์ความรู้ สัญลักษณ์และความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละแห่ง เน้นกิจกรรมการเกษตรที่ปรับปรุงเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสินค้าของชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว สร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้น่าเชื่อถือ การใช้แอพพลิเคชั่น หรือ Social Media เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือเป็นรายได้เสริมให้เกษตรกร ปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่ในความดูแลจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต้องพัฒนาศักยภาพให้มีองค์ความรู้รอบด้าน ทั้งนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยว พัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ในการลดต้นทุน ผลผลิตเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย สินค้ามีเรื่องราวหรือเรื่องเล่า (Story) รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างงานสร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป:ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย