จังหวัดหนองคาย นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย (ส.ปชส.หนองคาย) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลเหล่าต่างคำ – บ้านหนองแหวน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานประชาสัมพันธ์หนองคาย นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลเหล่าต่างคำ – บ้านหนองแหวน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 มวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนของรัฐบาล จากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาครองนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 จังหวัดหนองคาย โดยมีสื่อมวลชน ประกอบด้วย เครือข่ายวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อโซเชียลมีเดีย หนังสือพิมพ์ และบุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน
โครงการปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลเหล่าต่างคำ – บ้านหนองแหวน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และในวันนี้ นายพัฒนากร โลกธาตุ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ได้ลงพื้นที่ และเปิดเผยว่า จากผลสำเร็จของโครงการส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 2 ตำบล คือ ตำบลเหล่าต่างคำ และตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จำนวน 27 หมู่บ้าน 3,616 ครัวเรือน 13,017 คน ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ของประชาชนในพื้นที่ นักเรียนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น และโรงเรียนบ้านหนองแหวน ตลอดจนผู้ใช้เส้นทางให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ย่นระยะทางและเวลา ในการเดินทาง การขนส่งพืชผลทางการเกษตร มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง ซึ่งมีผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การใช้เส้นทางสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่ นักเรียนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น และโรงเรียนบ้านหนองแหวน ตลอดจนผู้ใช้เส้นทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพ และในฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไป – มา มีความลำบาก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในการเดินทางได้ จากปัญหาดังกล่าว จังหวัดหนองคาย โดย แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย จึงได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายบ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลเหล่าต่างคำ – บ้านหนองแหวน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ขึ้น โดยได้ปรับปรุงบูรณะถนนลาดลาง ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.225 กม.งบประมาณ 3,988,000 บาท ซึ่งเป็นงบกลางเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2562/