กาฬสินธุ์ – ผู้ว่ากาฬสินธุ์เชิญร่วมบุญใหญ่บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบุญใหญ่บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 25 มิถุยน 2567 ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนายธวัชชัย รอดงาม นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพร้อมกับสรุปผลงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ในช่วงของเดือนที่ผ่านมา เพื่อแจ้งในที่ประชุมรับทราบกิจกรรมต่างที่ทางหน่วยงานภาครัฐได้สนับสนุนผ่านส่วนราชการ เพื่อการพัฒนาภายในจังหวัดกาฬสินธุ์

โดยมีการเปิดวีดิทัศน์ธรรมบรรยายของทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด วิดีทัศน์สารคดีสั้นสารานุกรมไทย ตอนผัก โดยสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปข่าวด่วนประจำเดือน มิถุนายน 2567 ของสำงานประชาสัมพันธ์จังหวัด พร้อมกับชมวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ มีการายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานความคืบหน้า ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้ตามโครงการฯได้เกินเป้าหมาย 720,000ต้นที่กำหนดไว้

จากนั้นวาระในที่ประชุมในการแจ้งเพื่อทราบในการจัดพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิสิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉิลมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเตรียมการวางแผนงานให้สมพระเกียรติ พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศเชิญชวนหัวหน้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุม ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีใจเป็นกุศลจิตได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

โดยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเรียนเชิญพสกนิกรทุกท่าน หัวหน้าราชการ ผู้แทนภาคเอกชนให้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีกุศลจิตร่วมกันเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นปีมหามงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ต่อไป