(ชมคลิป) อบจ.ร้อยเอ็ดทำข้อตกลงจัดงานข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 24

นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับนางสาวอรุณทิพย์ สุวรรณนันท์ นายก ทต.มะอึ ซึ่งเป็นผู้แลพื้นที่ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดงานข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 เพื่อจะใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำธวัชชัย เป็นสถานที่ในการจัดงาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11-15 ธันวาคม 2567


โดยบันทึกข้อตกลงนี้เป็นการร่วมมือกันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ซึ่งมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบเป็นหน่วย ดำเนินการงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก และกำหนดให้จัดงานในวันที่ 11 ธันวาคม ของทุกปี สำหรับงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ประจำปีงบประมาณ 2568 ได้กำหนดสถานที่จัดงาน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อเชื่อมโยงการตลาด ข้าวหอมมะลิ จากกลุ่มเกษตรกรไปสู่ช่องทางการตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ ให้หลากหลายช่องทาง ตลอดจนนำเสนอนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม กับพื้นที การแปรรูปข้าว และอุตสาหกรรมด้านอาหาร และสินค้าการเกษตรอื่นๆ สู่การทำเกษตรสร้างมูลค่า พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด

พร้อมกันนี้ อบจ.ร้อยเอ็ด และทต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยนายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน นายก ทต.นิเวศน์ ได้ทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายแก่ เยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดร้อยเอ็ด

ในพิธีลงนามข้อตกลงได้รับเกียรติจาก นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายสันติภาพ โทนหงสา เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดรอยเอ็ด คณะผู้บริหาร อบจ. และ ทต.ทั้งสองแห่ง ตลอดจน ผู้อำนวยการและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดอบจ.ร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม อบจ.ร้อยเอ็ด