มุกดาหาร – ชาวบ้านอำเภอดอนตาล จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรม สร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ชาวบ้านอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรม สร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่นอีสานให้ยั่งยืนสืบไป

นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล ร่วมงานบุญประเพณีบุญบั้งไฟ ณ บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, ปลัดอำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านฯ และประชาชนร่วมงานในครั้งนี้
กิจกรรมภายในงานประเพณีบุญบั้งไฟ มีการแสดง ฟ้อนรำจากกลุ่มสตรีของอำเภอดอนตาล รวมทั้งนางรำ จากบ้านหัวหาด เมืองไซพูทอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เดินทางเข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้
ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตคือ เป็นการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ชาวนามีน้ำทำนาทำให้ผลผลิตดี และประเพณีบุญบั้งไฟยังเป็นความเชื่อของชาวบ้าน ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เมื่อถึงช่วงเดือนหกถึงเดือนเจ็ดของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีนี้ขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีที่ทุกคนมีความสนุกสนาน มีการละเล่นแบบพื้นบ้าน มีขบวนแห่ที่สวยงาม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่การเริ่มทำบั้งไฟจากพระสงฆ์เป็นผู้ริเริ่ม จนถึงขบวนแห่จะมีเด็ก เยาวชนร่วมขบวนแห่เป็นการสร้างความสามัคคี การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าประเพณีบุญบั้งไฟมีความสำคัญ และมีคุณค่าทางสังคม และทางจิตใจของคนในชุมชนที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วย ..

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร