กกต.จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา


ที่ห้องประชุมสยามฮอลล์โรงแรมสยามธาราพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. โดยมีประชาชนที่สนใจที่จะลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในทุกสาขาอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
เรือเอก ไตรสรณ์ ผาสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ชุดปัจจุบัน จะหมดวาระลงในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่ตามมาตรา 107 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จำนวน 200 คน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาให้แก่ผู้แสดงเจตจำนงที่จะลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพต่างๆนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มาร่วมสังเกตการณ์กว่า 100 คน

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอย่างอิสระปราศจากการครอบงำ และชอบด้วยกฎหมายโดยได้บรรยายให้ความรู้กฎหมายระเบียบอำนาจหน้าที่ สว. คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและการรับสมัครสว. กระบวนการเลือก สว. ระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อควรระวังในการทำผิดกฎหมายในการเลือก